Säkerhet

Hantering:

• Var varsam när du flyttar utrustning och rör dig i lokalen så att du inte stöter till
någon. Att få en ”knuff” när man tränar innebär en mycket stor skaderisk i många
övningssituationer
• Lyft enbart enstaka viktskivor i taget – även de minsta kan t.ex. orsaka allvarliga
skador i foten om de faller olyckligt
• Styrelsen underhåller kontinuerligt all utrustning. Ibland kan dock förslitningsskador i
t.ex. rep och vajrar uppstå relativt fort, varför det är viktigt att göra en snabb översyn innan man använder en maskin.

Träning:

• Se alltid till att du har en grundläggande kunskap om övningar och maskiner som du
använder. Styrelsen hjälper till med instruktioner för nybörjare. Beskrivningar av de
flesta basövningar finns också i entrén.
• Se upp med människor i din närhet så att du inte stöter till dem (eller blir tillstött själv) när du tränar
• Vid bänkpress och liknande övningar bör du alltid ha passning vid tung träning.
Maxlyft får ej utföras utan passare

Övrigt:

• Träna aldrig med infektioner i kroppen. Vid t.ex. yrsel, illamående eller besvär
relaterade till problem med luftvägar eller hjärt/kärlsystem skall träningen omedelbart
avbrytas
• Använd inte alltför lösa och ”hängiga” kläder då detta ökar risken för att fastna i
maskiner och utrustning. Långt hår bör också sättas upp då det annars kan finnas risk
för att detta fastnar i t.ex. en rörlig del i en maskin.

All träning sker på egen risk!